• အမွတ္ (၇၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ကၽြန္းေတာ္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  • Phone: 01-510 057, 01-510 338, 09-972 719 962~63
  • Email: enjuiry@khtravels.com

K&H Travels' ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား

ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားလိုသူမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔လိုက္ခရီးစဥ္မ်ားကို တစ္လတစ္ခါပံုမွန္ စီစဥ္ထားသကဲ့သို႔၊ မိသားစုသီးသန္႔သြားလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသီးသန္႔သြားလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ထပ္မံစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေပးရေသာ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ တန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈကို အာမခံပါသည္။

OutboundPackages

Copyrights © 2018 K & H Travels. All Rights Reserved