• အမွတ္ (၇၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ကၽြန္းေတာ္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  • Phone: 01-510 057, 01-510 338, 09-972 719 962~63
  • Email: enjuiry@khtravels.com

K&H Travels

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားလာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရကုမၸဏီ

ျပည္တြင္း ခရီးသြားလိုင္စင္နံပါတ္ ၂၀၈၆ ႏွင့္ ျပည္ပ ခရီးသြားလိုင္စင္နံပါတ္ ၀၀၆၅ တို႔ျဖစ္သည္

K&H Travels' Packages

ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား

ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားလိုသူမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔လိုက္ခရီးစဥ္မ်ားကို တစ္လတစ္ခါပံုမွန္ စီစဥ္ထားသကဲ့သို႔၊ မိသားစုသီးသန္႔သြားလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသီးသန္႔သြားလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ထပ္မံစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေပးရေသာ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ တန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈကို အာမခံပါသည္။

ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား

We plan inbound tours, outbound tours, ticketing as well as MICE packages. For MICE we focus on Incentive & Corporate with team building activies and Educational Travel as well. For details on MICE, pls visit www.kh-micetravels.com.

K&H Travels’ မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ေပးျခင္း အျပင္ MICE (Meeting, Incentive, Corporate, Exhibition) ခရီးသြားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔လိုက္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ျပည္ပျပပြဲ ခရီးစဥ္မ်ားလဲ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔လိုက္ သြားႏိုင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသးစိတ္သိရိွိလိုပါက www.kh-micetravels.com သို႔သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

www.kh-micetravels.com

အဖြဲ႕လိုက္ ခရီးစဥ္မ်ား

K&H Travels’ မွ အဖြဲ႕လိုက္သြားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအား တစ္လလွ်င္ ပံုမွန္ ၃ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ၄ ႏိုင္ငံ ခန္႔ထြက္ခြာပါသည္။ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀ ေယာက္မွ အမ်ား အေယာက္ ၂၀ အထိပါ ပါသည္။ လစဥ္ထြက္ခြာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားအား သိလိုပါက .....

ထြက္ခြာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား >>>

သီးသန္႔ ခရီးစဥ္မ်ား

မိသားစု သီးသန္႔ သြားခ်င္သူမ်ား၊ ထူးထူးျခားျခား ခရီးစဥ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဥပမာ ဘာလီတြင္ ေနထြက္ခ်ိန္ ၾကည့္ရန္ Trekking သြားခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ေရတံခြန္ ခရီးစဥ္မ်ားအျပင္၊ အျခားႏိုင္ငံ မ်ား၏ ထူးျခားေသာေနရာမ်ားသို႔လည္း သီးသန္႔ ခရီးစဥ္မ်ားရွိပါသည္။

သီးသန္႔ ခရီးစဥ္မ်ား >>>

Fare & Easy

ခရီးသြားေနက်သူမ်ား၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏွင့္ ေအးေအးေဆးေဆး သြားခ်င္သူမ်ား အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ဝင္ေၾကးမ်ား ၾကိဳင္တင္ဝယ္ယူႏိုင္ရန္

Coming Soon >>>

Copyrights © 2018 K & H Travels. All Rights Reserved